Privacyverklaring

Op pad met perspectief

Privacy verklaring Praktijk De Loopbrug

Praktijk De Loopbrug hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Praktijk De Loopbrug houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AGV). Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval :

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in de Privacy policy;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperken tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens.
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als Praktijk De Loopbrug zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onderaan dit document.

Verwerking van persoonsgegevens van cliënten.
Onder cliënten wordt verstaan de mensen met wie een begeleidingsplan is opgesteld. Onder cliënten wordt ook verstaan de personen die op kennismakingsbezoek zijn geweest om zich te informeren over de werkwijze van de praktijk. Persoonsgegevens worden door Praktijk De Loopbrug verwerkt ten behoeve van de volgende doelstellingen:

 • Administratieve doeleinden
 • Het uitvoering geven aan de begeleidingsovereenkomst

Grondslag voor deze persoonsgegevens is

 • De begeleidingsovereenkomst.

Voor de volgende doelstelling(en) kan Praktijk De Loopbrug de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam
 • Tussenvoegsel
 • Achternaam
 • Telefoonnummer
 • Emailadres
 • Geslacht

Uw persoonsgegevens worden door Praktijk De Loopbrug opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode: Gedurende de looptijd van de behandelovereenkomst en daarna 7 jaar. Na deze 7 jaar zullen de behandelovereenkomsten vernietigd worden.

Verwerking van persoonsgegevens van klanten of leveranciers
Persoonsgegevens van klanten of leveranciers worden door Praktijk De Loopbrug verwerkt ten behoeve van de volgende doelstellingen:

 • Administratieve doeleinden:
 • Communicatie over de opdracht en/of uitnodigingen
 • Het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is :

 • De overeengekomen opdracht ;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Praktijk De Loopbrug de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam
 • Tussenvoegsel
 • Achternaam
 • (Zakelijk) Telefoonnummer
 • (Zakelijk) Emailadres
 • Geslacht

Uw persoonsgegevens worden door Praktijk De Loopbrug opgeslagen ten behoeve van de bovengenoemde verwerking(en voor de periode:

 • Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

Verstrekking aan derden
Wij zullen de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven, binnen een termijn van maximaal 4 weken. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hiervoor schriftelijk toestemming voor geeft.

Bewaartermijn
Praktijk De Loopbrug bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt. Maximaal 7 jaar.

Beveiliging
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen ten onrechtmatige verwerking.

Rechten omtrent uw gegevens
U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel daarvan) door ons. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk vervelend. U heeft altijd het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen
Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op:

Praktijk De Loopbrug
Brugweg 97
2741 KW Waddinxveen

info@praktijkdeloopbrug.com

Neem contact op

Heb je een vraag of wil je een afspraak maken? Vul dan het formulier in of mail naar:

info@praktijkdeloopbrug.com
Invalid Email
Please check the captcha to verify you are not a robot.